6th Entrance Examination  -2020
Result
1. CET ಸಂಖ್ಯೆ   (Eg. AA001)
   
2. ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿವರ -
a. SATS ಸಂಖ್ಯೆ b. CET Rank:
 
c. ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು
d. ಲಿಂಗ/ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ
e. ಜಾತಿ/ವರ್ಗ/ಆದಾಯ
3. ವಿಶೇಷ ವರ್ಗ
ವಿಶೇಷ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗ: ದೇವದಾಸಿ/ ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ ಪೀಡಿತರು/ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದವರು/ ಅನಾಥ / ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಮಕ್ಕಳು
f. ತಂದೆ/ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು
g.ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
3. 6ನೇ ತರಗತಿ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಸತಿಶಾಲೆ ಮತ್ತು ವಿವರ
a. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಸತಿಶಾಲೆ

b.ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವರ್ಗ c.ದಿನಾಂಕ:
 
MESSAGE